English Documents

 • Yogiraj Suprabhatam in English

  shrIyogIrAja suprabhAtam – Yogiraj Suprabhatam in English shrImachChaThArigurugIta padAbja bhRRi~Nga, rAmAnujArya pada pa~Nkaja saktachitta | shrIvAdibhItikRRidanantaguru pramoda, shrIyogirAja bhagavan tava…

  Read More »
 • Mangal Aarati (Eng) Suma~Ngalastotra

  Suma~Ngalastotra (ma~Nagala AratI) suma~NgalaM ma~NgalamIshvarAya te suma~NgalaM ma~NgalamachyutAya te | suma~NgalaM ma~NgalamantarAtmane suma~NgalaM ma~NgalamabjanAbha te || ||1 || suma~NgalaM shrInilayoruvakShase…

  Read More »
 • Adharam Madhuram (English Text)

  (1) Adharaḿ madhuraḿ vadanaḿ madhuraḿ Nayanaḿ madhuraḿ hasitaḿ madhuraḿ Hṛdayaḿ madhuraḿ gamanaḿ madhuraḿ Madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ (2) Vacanaḿ madhuraḿ caritaḿ…

  Read More »
 • Yogiraj prapatti in English

  shrIyogirAjaprapattiH shrImallalATavarasadrachitordha puNDraH, shubhropavIta sushikho dhRRita shubhravAsAH yo vAdibhIti kRRidananta guroH sushiShyaH padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 1 || yau muktinAtha bhagavat…

  Read More »
 • Shree Venkatesha Stotram – English Text

  Kamalaa Kuchachoochuka Kunkumato| Niyataaruni Taatula Neelatano|| Kamalaayata Lochana Lokapate| Vijayi Bhava Venkatashailapate|| Sataturmukha Shanmukha Panchamukha| Pramukhakhila Deivata Moulimane|| Sharanaagata Vatsala…

  Read More »
 • Hanuman Chalisa in English

  hanumAna chAlIsA ||dohA|| shrIguru charana saroja raja nija manu mukuru sudhAri | baranau.N raghubara bimala jasu jo dAyaku phala chAri…

  Read More »
 • Shri Krishna Ashtakam / shrIkRRiShNAShTakaM in English

  Sri Krishnastakam bhaje vrajaikamaṇḍanaṁ samastapāpakhaṇḍanaṁ svabhaktacittaranjanaṁ sadaiva nandanandanam । supicchagucchamastakaṁ sunādaveṇuhastakaṁ anaṁgaraṁgasāgaraṁ namāmi kr̥ṣṇanāgaram ॥ 1 ॥ manojagarvamocanaṁ viśālalolalocanaṁ vidhūtagopaśocanaṁ…

  Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!