English DocumentsLibraryShree Yogiraj SwamijiStotras -Yogiraj SwamijiStotras in English- Yogiraj Swamiji

Yogiraj prapatti in English

shrIyogirAjaprapattiH

shrImallalATavarasadrachitordha puNDraH,
shubhropavIta sushikho dhRRita shubhravAsAH
yo vAdibhIti kRRidananta guroH sushiShyaH
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 1 ||

yau muktinAtha bhagavat ramaNapradesha
shrIgaNDakI vipulatIra samAcharantau |
sampUrNataH shrutividagrajavaMshachandrau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 2 ||

yo vA payovratamudArataraM gRRihItvA
chAShTottaraprashata divya sudesha sraShTuH |
nArAyaNasya varama~Ngala kArisUri
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 3||

nArAyaNena ramayA prathitaM prapatti
dharmavivardhita murIkRRita vigrahau yau |
prAchyAdi desha harisheSha mitIShTa bodhau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 4 ||

shrIbhAShyakAra varavaMsha mahApradIpau
lokArya sUkti vara varShaNa vAri bAhau |
shrImachChaThAri charaNAmbuja bhRRi~NgarAja
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 5 ||

archAsamarchana purassara vedamArga
viplAvana vratigaNasya shiraH suvajrau |
pAShaNDi dantigaNabhedana siMhatulyau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 6 ||

bhUTAna bhArata nepAla vibhinna deshe
jAtIya karmaviraheNa vinaShTa bhUtAn |
prAyashcha tAnsadupadishya sudarshayantau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 7 ||

rAmAnujAryavara yogisusaMmataM yat
tatrApi yoga vibhavena suyojayantau |
saMsthApya mandira vishiShTa sulakShminAthau,
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye ||8||

prAchyAdi dikShu satataM svapadaiH parItyA
pUrvAya kRRitya karaNIyamiti prabuddhau |
vishrAma bhAva matigamya sadAcharantau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 9||

shrIkRRiShNa bhAva vishadIkaraNa pravINau
shrarIsUri bhAva paripUrNarasArdra nityau |
saddeshikAryaparamArtharasopatuShTau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 10 ||

shrIkaushIkAdi munivaMshamaNipradIpau
svAjAryasantatipayonidhipUrNachandrau |
saMsAri dInajagataH paritaH kRRipAlu
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 11 ||

AbAlato vimalakAnti virAjanAnau
shrIvaidikAdyakhila bodha vishiShTa shUktya |
mAyAdhimagna kujanAnsujanIkRRitau tau
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 12 ||

rAmAnujAryacharaNAnvaya bhAvayuktAn
shiShyAnvidhAya vimalAnkRRipayA cha yuktayA
saMyojakau cha bhagavachcharaNaravinde
padmAkShayogicharaNausharaNaM prapadye || 13 ||

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!