English DocumentsLibraryShree Yogiraj SwamijiStotras in English- Yogiraj Swamiji

Yogiraj Suprabhatam in English

shrIyogIrAja suprabhAtam – Yogiraj Suprabhatam in English

shrImachChaThArigurugIta padAbja bhRRi~Nga,
rAmAnujArya pada pa~Nkaja saktachitta |
shrIvAdibhItikRRidanantaguru pramoda,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 1 ||

shrImatsanAtanasunItivivardhanAya
vAdAnvidhUya kumativrajasupraklRRiptAn |
utiShTha jAgRRihi sudhIndradhurINasUre
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 2 ||

granthAn rahasya vipulAnvimalAnprabhAte,
lokAnsamAn, samupadeShTamatiprashastAn |
shrIvedamArgamatishastataraM vidhAtuM
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 3 ||

lokAryasUkta vara pa~Nkaja bhAskarArya,
shrIyayAmunAryavarastotra vikAsha kArin |
AchAryasantati suvAkya sadarthakAra,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 4 ||

ArAdhanAM rachayituM kamalAsakhasya,
shrIvaidikAdi vidhinAgurupuMgavArya |
utiShTha yogapatha vaibhava bodhakArin,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 5 ||

kaupIna yugma kaTivastra sunIra pAtraM,
shrIdanta kAShTha mapi he gurudeva deva
pANaunidhAya nivasanti vishuddhabhAvAH,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 6 ||

shiShyo hyayaM suvinataH parigRRihya saumye,
shrIpAduke tava padAbjayuge prayoktum |
dvAri sthitiM rachayate praNatArtihArin ,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 7 ||

snAtuM sukRRiShNa saritaH salile sushiShyaiH,
vij~naistathA natanarairvara vaiShNavendrai: |
ekAntibhiH parama bhAgavatairniShevya,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 8 ||

bAhme vibudhya sudhiyaH gurusantatiM svAM,
samyak praNamya haraye nama ityudAram |
uchchAryate suvimalaM jaya mudgiranti
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 9 ||

rAmAnujArya yAmuna nAtha nAthaH,
teShAM gurUttama dhurandhara yogivarya |
shrIdivyasUricharitAmRRitapAnatuShTa,
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 10 ||

bhUTAna bhArata nepAla janasya divya
bhavyAya vedamata vaibhava bodha kArin |
AdaunepAla jagatAM gurudeva deva
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 11 ||

evaM sadA sakala janma sadAparAdhaM
kRRitvApi te charaNayoH sharaNaM gatAnAm |
svAchAryabhakti vibhavena vishuddha kArin
shrIyogirAja bhagavan tava suprabhAtam || 12 ||

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!