Bhajan LyricsEnglish Bhajan Lyrics

Achyutam Keshavam Rama Narayanam

Achyutam Keshavam 

Achyutam Keshavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim
Shri Dharam Madhavam Gopika Vallabham Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje
……Achyutam Keshavam Satyabha Madhavam Madhavam Shri Dharam Radhika Radhitam
Indira Mandiram Chetasa Sundaram Devaki nandanam Nandajam Sandadhe
Achyutam Keshavam…

Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine Rukminiragine Janakijanaye
Vallavi vallabha yarchita yatmane Kamsavi dhvansine Vamshine Te Namah
Krishna Govinda He Rama Narayana Shripate Vasude vajita Shrinidhe
Achyutananta He Madhava dhoksaja Dvaraka nayaka Draupadi raksaka
Achyutam Keshavam…

Rakshasak sobhitah Sitaya Sobhito Dandaka ranyabhu Punyata Karanah
Lakshmane nanvito Vanaraih Sevito AgastyaSam pujito radhavah Patu Mam
Dhenuka ristaka nista kri dveshiha Keshiha Kansahru dvansikavadakah
Putana kopakah Suraja khelano Balagopalaka Paadhu Maam Sarvada
Achyutam Keshavam…

Vidyudu dyotavat Prasphurad vaasasam Pravanam bhodavat Prollasad vigraham
Vanyayaa Malaya Shobhito rahsthalam Lohitan ghridvayam Varijaksham Bhaje
Kunchitaih Kuntalair bhraajamaanaa nanam Ratnamau lim Lasat kundalam Gandayoh
Harakey urakam Kankanaa projjvalam Kinkini manjulam Shyamalam Tam Bhaje
Achyutam Keshavam…

Achyutam Keshavam Rama Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Hari

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!